دفتر ریاضی
آموزش و مطالعه ریاضی

 نمونه سوالات ریاضی هماهنگ کشوری مقاطع دبیرستان ، پیش دانشگاهی و هنرستان

سال اول دبیرستان 

ریاضی 1 عمومی 87             ریاضی 1 عمومی 87/3            ریاضی 1 عمومی 87/6    

ریاضی 1 عمومی 87/3/26    ریاضی 1 عمومی 87/3 عصر    ریاضی 1 عمومی 87 عصر  


سال دوم دبیرستان

ریاضی 2 رشته ریاضی و تجربی 84                      کتاب مکمل ریاضی 2 دبیرستان  

ریاضی 2 رشته ریاضی و تجربی 90 ( ص 1 )         ریاضی 2 رشته ریاضی و تجربی 90 ( ص 2 ) 


سال سوم انسانی

ریاضی عمومی دی ماه 90             ریاضی عمومی دی ماه 89       ریاضی عمومی خرداد ماه 89

ریاضی عمومی خرداد ماه 90         ریاضی عمومی خردادماه 91     ریاضی عمومی شهریورماه 89

ریاضی عمومی شهریورماه 90       ریاضی عمومی شهریورماه 91 


 سال سوم تجربی

ریاضی 3 دی ماه 87              ریاضی 3 دی ماه 88                   ریاضی 3 دی ماه 90  

ریاضی 3 خردادماه 88           ریاضی 3 خردادماه 89                 ریاضی 3 خردادماه 90  

ریاضی 3 خردادماه 91           ریاضی 3 شهریورماه 87             ریاضی 3 شهریورماه 88   

ریاضی 3 شهریورماه 89        ریاضی 3 شهریورماه 90             ریاضی 3 شهریورماه 91   


سال سوم ریاضی

هندسه 2 دی ماه 87           هندسه 2 دی ماه 88                       هندسه 2 دی ماه 89    

هندسه 2 خردادماه 87          هندسه 2 خردادماه 89                   هندسه 2 خردادماه 90   

هندسه 2 خردادماه 91          هندسه 2 شهریورماه 87                هندسه 2 شهریورماه 88   

هندسه 2 شهریور 90           هندسه 2 شهریورماه 91                هندسه 2 دی ماه 90  

حسابان دی ماه 87               حسابان دی ماه 88                       حسابان دی ماه 90    

حسابان خردادماه 87            حسابان خردادماه 88                     حسابان خردادماه 89

حسابان خردادماه 90            حسابان خردادماه 91                     حسابان شهریورماه 87   

حسابان شهریورماه 88         حسابان شهریورماه 89                  حسابان شهریورماه 90   

حسابان شهریورماه 91      

جبر و احتمال دی ماه 87            جبر و احتمال دی ماه 88           جبر و احتمال خردادماه 87

جبر و احتمال خردادماه 88         جبر و اختمال خردادماه 89          جبر و احتمال خردادماه 90

جبر و احتمال خردادماه 91         جبر و احتمال مردادماه 90           جبر و احتمال مردادماه 91  

جبر و احتمال شهریورماه 87      جبر و احتمال شهریورماه 88       جبر و احتمال شهریورماه 89


سال سوم فنی و کامپیوتر

ریاضی 3 دی ماه 86                  ریاضی 3 خردادماه 87           ریاضی 3 شهریور 87 

ریاضی 3 دی ماه 88                  ریاضی 3 خردادماه 88           ریاضی 3 شهریور 88

ریاضی 3 خردادماه 89               ریاضی 3 خردادماه 91          ریاضی 3 دی ماه 90      

ریاضی 3 مردادماه 91 

پیش دانشگاهی انسانی

ریاضی 2 پیش دانشگاهی انسانی تیرماه 87        ریاضی 2 پیش دانشگاهی انسانی اردیبهشت ماه 87 

ریاضی 2 پبش دانشگاهی انسانی خردادماه 87       

 

پیش دانشگاهی تجربی

ریاضی 3 پیش دانشگاهی تجربی دی ماه 86          ریاضی 3 پیش دانشگاهی تجربی اردیبهشت ماه 88

ریاضی 3 پیش دانشگاهی تجربی اردیبهشت ماه 88 ( عصر )    


 پیش دانشگاهی ریاضی

حساب دیفرانسیل و انتگرال1 دی ماه 88                  حساب دیفرانسیل و انتگرال1 دی ماه 88 (عصر)

  حساب دیفرانسیل و انتگرال1 اسفند ماه 88         حساب دیفرانسیل و انتگرال1 اسفند ماه 88 ( عصر )

حساب دیفرانسیل و انتگرال1 دی ماه 89                     حساب دیفرانسیل و انتگرال1 اسفند ماه 89

حساب دیفرانسیل و انتگرال1 تیر ماه 90                      حساب دیفرانسیل و انتگرال1 دی ماه 90

حساب دیفرانسیل و انتگرال1 اسفند ماه 90                 حساب دیفرانسیل و انتگرال1 تیر ماه 91

حساب دیفرانسیل و انتگرال1 شهریور ماه 90             حساب دیفرانسیل و انتگرال2 اردیبهشت ماه 87

حساب دیفرانسیل و انتگرال2 تیر ماه 87                   حساب دیفرانسیل و انتگرال2 اردیبهشت ماه 88

حساب دیفرانسیل و انتگرال2 اردیبهشت ماه 88 (عصر)       حساب دیفرانسیل و انتگرال2 تیر ماه 88

حساب دیفرانسیل و انتگرال2 اردیبهشت ماه 89              حساب دیفرانسیل و انتگرال2 تیر ماه 89   

 حساب دیفرانسیل و انتگرال2 شهریور ماه 89                 حساب دیفرانسیل و انتگرال2 دی ماه 89   

  حساب دیفرانسیل و انتگرال2 اسفند ماه 89            حساب دیفرانسیل و انتگرال2 اردیبهشت ماه 90    

حساب دیفرانسیل و انتگرال2 خرداد ماه 90                حساب دیفرانسیل و انتگرال2 شهریور ماه 90  

حساب دیفرانسیل و انتگرال2 دی ماه 90                    حساب دیفرانسیل و انتگرال2 اسفند ماه 90

حساب دیفرانسیل و انتگرال2 اردیبهشت ماه 91            حساب دیفرانسیل و انتگرال2 خرداد ماه 91

حساب دیفرانسیل و انتگرال2 مرداد ماه 91               حساب دیفرانسیل و انتگرال2 شهریور ماه 91

حساب دیفرانسیل و انتگرال2 اسفند ماه 90

ریاضیات گسسته دی ماه 86            


نظر فراموش نشه !


برچسب‌ها: نمونه سوال, دانلود, دبیرستان, پیش دانشگاهی

اسلایدر

دانلود فیلم